Heute Neu: 373 | verkauft: 523
c
Deutsches Reitpony Wallach 3 Jahre 147 cm Dunkelbrauner
+5 Bilder

Bildschöner, 3-jähriger Reitponywallach mit tollem Charakter

Inseratstyp: Verkaufspferd
Inserats-ID: 2787692
Einstelldatum: 10.01.2022
Inseratsaufrufe: 2350
Inserat gemerkt: 106
7.900 € VB
Mwst. ausweisbar
Merken
Drucken
r Beanstanden

Weitere InformationenDas Deutsche Reitpony ist eine der am weitesten verbreiteten Ponyrassen in Deutschland. Es entstand Mitte der sechziger Jahre als verschiedene Ponyrassen mit Englischen Vollblütern gekreuzt wurden. Das Ziel war es ein "Miniaturwarmblut" zu züchten, was den Züchtern auch gut gelang: Das Deutsche Reit ... Mehr zur Pferderasse Deutsches Reitpony
Deutsches Reitpony
Pony
Wallach
3 Jahre
147 cm
Dunkelbrauner
Dressur
Vielseitigkeit
Springen
Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V.

Beschreibung

Deutsch
  • Englisch
  • Niederländisch
  • Italienisch
  • Polnisch
  • Schwedisch
  • Spanisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Russisch
Dreijähriger typvoller, brauner Wallach von Braaklander Boomerang, ein Sohn des Elitehengstes Beautyful Stallion.
Sein Pedigree ist sehr leistungsorientiert und für Freizeit und Sport gleichermaßen geeignet. Er wurde zur Hengstvorauswahl vorbereitet und kennt daher schon einiges im Umgang und an der Hand. Momentan wird er eingeritten. Boukephalos ist gut longiert, kennt Stangenarbeit, Arbeit an der Hand und frei und ist sehr umgänglich und artig im Umgang. Er macht einen guten Sprung und ist schmiede- und verladefromm. Durch seine ehrliche und offene Art macht die Arbeit mit ihm viel Spass.
Alle unsere Ponys werden neben der Leistungsbereitschaft immer auf Charakter gezüchtet. Das zeichnet die „Braaklander“ seit Jahren aus. Das zeigt sich auch in unseren Hengsten.
Sein Grossvater Beautyful Stallion ist einem direkten Boomer Sohn aus einer Downland Folklore Mutter. Beautyful Stallion ist in allen deutschen Zuchtverbänden gekört oder anerkannt und in den meisten als Prämien- oder Elitehengst ausgezeichnet worden. Er wurde bis zur schweren Klasse ausgebildet, ist im Bundeskader gelaufen und wurde mit Kindern bis zur M Dressur platziert. Er hat Nachkommen auf den Bundeschampionaten in Dressur und Springen gestellt.
Braaklander Boomerang hat sich letzte Jahr für das Bundeschampionat in der Vielseitigkeit qualifiziert und im Kurztest eine sehr gute Hengstleistungsprüfung abgelegt. Boomerangs Mutter ist FEI Prüfungen gelaufen, Elitestute und stammt von Mac Namara/Brilliant/Black Boy ab.
Boukephalos Mutter stammt ab von Maestro (Marco Polo/Marquise/Matcho xx) aus einer Ricardo Go for Gold Mutter. Die Linie zeichnet sich durch ihre ausgesprochene Rittigkeit und den ausgeglichenen Charakter aus. Zudem sind sie äußerst leistungsstark in beiden Disziplinen.

Voraussichtliche Eignung:  Zucht, Vielseitigkeit, Springen, Dressur
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Three-year-old typical brown gelding of Braaklander Boomerang, a son of the elite stallion Beautyful Stallion.
His pedigree is very performance-oriented and suitable for leisure and sports alike. He was prepared for stallion pre-selection and therefore already knows a lot in handling and on the hand. At the moment he is being ridden. Boukephalos is well longed, knows pole work, work on the hand and free and is very sociable and kind in dealing with. He makes a good jump and is forge and loading pious. Due to his honest and open nature, working with him is a lot of fun.
All our ponies are always bred for character in addition to their willingness to perform. This has distinguished the "Braaklander" for years. This is also reflected in our stallions.
His grandfather Beautyful Stallion is a direct Boomer son from a Downland folklore mother. Beautyful Stallion has been licensed or recognized in all German breeding associations and has been awarded as a premium or elite stallion in most. He was trained up to the heavy class, ran in the national squad and was placed with children up to the M dressage. He has provided offspring at the Federal Championships in dressage and jumping.
Braaklander Boomerang qualified for the Bundeschampionat in eventing last year and passed a very good stallion performance test in the short test. Boomerang's mother has run FEI exams, elite mare and is descended from Mac Namara/Brilliant/Black Boy.
Boukephalo's mother comes from Maestro (Marco Polo/Marquise/Matcho xx) from a Ricardo Go for Gold mother. The line is characterized by its pronounced rideability and balanced character. In addition, they are extremely powerful in both disciplines.

Expected suitability: breeding, versatility, jumping, dressage
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Tweeënhalf jaar oude typische bruine hengst van Braaklander Boomerang, een zoon van de elitehengst Beautyful Stallion.

Zijn stamboom is zeer prestatiegericht en geschikt voor zowel fokkerij, vrije tijd als sport. Hij is voorbereid op hengstenvoorselectie en kan in het voorjaar deelnemen aan de herlicentie. Boukephalos is goed begeerd, kent paalwerk, werken aan de hand en vrij. Hij maakt een goede sprong wordt gesmeed en geladen gepimpt. Hij is hengstachtig maar weet hoe hij zich moet gedragen. Door zijn eerlijke en open karakter is het erg leuk om met hem samen te werken. Door zijn leeftijd is hij tot nu toe veel aan de hand gewerkt. Al onze pony's zijn altijd gefokt op karakter naast hun bereidheid om te presteren. Dit kenmerkt de "Braaklander" al jaren, wat ook terug te zien is in onze hengsten.

Zijn grootvader Beautyful Stallion is een directe Boomer zoon uit een Downland folklore moeder. Beautyful Stallion is erkend of erkend in alle Duitse fokkerijverenigingen en is in de meeste. Hij werd opgeleid tot de zware klasse, liep in de nationale ploeg en werd met kinderen tot aan de M dressuur geplaatst. Hij heeft op de Federale Kampioenschappen dressuur en springen voor nakomelingen gezorgd. 

Braaklander Boomerang kwalificeerde zich vorig jaar voor het Bundeschampionat in de eventing en slaagde voor een zeer goede hengstenprestatietest in de korte test. Boomerang's moeder heeft FEI examens gelopen, elite merrie en stamt af van Mac Namara/Brilliant/Black Boy.
Boukephalos' moeder komt van Maestro (Marco Polo/Marquise/Matcho xx) van een Ricardo Go for Gold moeder. De lijn kenmerkt zich door zijn uitgesproken rijdbaarheid en uitgebalanceerde karakter. Daarnaast zijn ze in beide disciplines enorm krachtig.

Verwachte geschiktheid: fokkerij, veelzijdigheid, springen, dressuur
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Двух с половиной лет типичный коричневый жеребец braaklander Boomerang, сын элитного жеребца Beautyful Stallion.

Его родословная очень ориентирована на производительность и подходит для разведения, отдыха и спорта. Он подготовлен к предварительному отбору жеребцов и может принять участие в десерте в весеннем году. Букефалос хорошо тоскует, знает работу на шесте, работу на руке и свободен. Он делает хороший прыжок, подделывается и загружает сутенера. Он жеребец, но знает, как себя вести. Благодаря его честному и открытому характеру, работать с ним очень весело. Из-за своего возраста он много работал на руках до сих пор. Все наши пони всегда упоминаются как персонажи в дополнение к их готовности выступать. Что рисует ? Брааклендер? годами, что также отражается на наших жеребцах.

Его дедушка Красивый Жеребец является прямым сыном Бумера от матери фольклора Даунленда. Красивый жеребец был признан или признан во всех немецких селекционных ассоциациях и был награжден как пр?мьен или элитный жеребец в большинстве. Он был подготовлен до тяжелого класса, бежал в национальной сборной и был помещен с детьми в выездку М. Он обеспечил отпрысков на федеральных чемпионатах по выездке и прыжкам. 

Braaklander Boomerang квалифицировался в Bundeschampionat в прошлом году и прошел очень хороший тест на производительность жеребца в коротком тесте. Мать Бумеранга управляла FEI pr?fen, элитной кобылой и происходит от Мак Намара / Бриллиант / Черный Мальчик.
Мать Букефалоса происходит от Маэстро (Марко Поло/Маркиза/Матчо xx) от матери Рикардо Го за золотом. Линейка отличается ярко выраженной объездностью и сбалансированным характером. Кроме того, они сильны только в обеих дисциплинах.

Ожидаемая пригодность: разведение, универсальность, прыжки, выездка

Abstammung

Standort

27801 Dötlingen
Deutschland


Anbieter

Braaklander Hof
E
27801 Dötlingen
Deutschland

Kontakt zum Anbieter aufnehmen

* Diese Felder müssen ausgefüllt werden


Nachricht senden

Weitere Inserate des Anbieters

Senden via
9 n r
Braaklander Hof
E
27801 Dötlingen
Deutschland
i